SISEKORRAEESKIRI
Õppeaasta kestab  septembrist kuni juuni alguseni  ja selle sisse jäävad Haridusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheajad sügisel, talvel ja kevadel ning ka riiklikud pühad. Igal õppeaastal tuleb sõlmida meie huvikooliga uus õppeleping. Palume hoolikalt  tutvuda meie õppelepingu tingimustega.

 1. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

1.1.Koduleheküljel saab tutvuda kogu Kooli poolt pakutavaga, s.h Rühmadega, Tunniplaaniga, Sisekorraeeskirjadega jms.

1.2.Koolil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest eelkõige juhul, kui Kliendi poolt soovitud Rühmas Õpilasele vaba kohta ei ole või juhul, kui Kliendil on Kooli ees varasem tasumata võlgnevus või Kliendi varasem võlgnevus oli korduv või pikaajaline, millest tulenevalt on Koolil põhjust arvata, et Klient ei täidaks ka uut Lepingut korrektselt.

2.ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1.Õppetöö korraldab Kool vastavalt Kooli põhikirjale, kohalduvale seadusandlusele ja Õppekavale.

2.2.Koolil on õigus muuta Rühmasid, Tunniplaani ja Hinnakirja.

2.3.Õppetunnid toimuvad Tunniplaani alusel Lepingus märgitud asukohas.

2.4.Õppetunde ei toimu üldjuhul üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

2.5.Koolil puudub kohustus asendada Õppetund, millest Õpilane puudus.

2.6.Kool asendab Õpetaja poolt ärajäänud Õppetunni esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud Õppetunni kuupäevast.

3.ÕPPEMAKS JA ÕPPEMAKSU TASUMINE

3.1.Klient tasub Õppemaksu vastavalt Lepingus määratletule  e-posti teel esitatud arve alusel, arvel näidatud summas ja tähtajaks. Rakvere Stuudios vastavalt lepingulisele kokkuleppele.  Arve tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number ja Õpilase nimi, kelle eest Õppemaks tasutakse. Õppemaks loetakse Kliendi poolt tasutuks päeval, mil Õppemaks on Kooli arveldusarvele täies mahus laekunud.

5. POOLTE JA ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1.Poolte peamised õigused ja kohustused on sätestatud Lepingus ja Sisekorraeeskirjades

5.2.Pooled kohustuvad:
5.2.1. esitama ja vahendama teineteisele viivitamata Lepingu täitmist puudutavat olulist informatsiooni, s.h eelkõige informatsiooni, mis puudutab Õpilase Õppetunnis osalemist, Poole poolset takistust Lepingu täitmisel või muud teisele Poolele eelduslikku tähtsust omavat asjaolu;
5.2.2. tagama omalt poolt Lepingus esitatud andmete õigsuse ja teavitama teist Poolt viivitamata, kui tema nimi või kontaktandmed on muutunud ja vastavalt uued kehtivad andmed esitama;
5.2.3. andma Õpilasele ülevaate Koolis kehtivatest eeskirjadest ja korrast ning selgitama nende täitmise vajadust.

5.3. Õpilasel on õigus:
5.3.1. osaleda Õppetundides vastavalt Kliendiga sõlmitud Lepingule;
5.3.2. tutvuda Õppekavaga ja Tunniplaaniga ning muu teda puudutava ja tema poolt soovitava infoga Kooli, Rühma või Õppetunni osas;
5.3.3. teha Koolile ettepanekuid või esitada pretensioone Õppetunni korraldamise, Lepingu täitmise jms osas.

5.4. Õpilane kohustub järgima Koolis kehtivaid eeskirju ja korda ning käituma viisil, mis on mõistlik, vastavuses eetiliste tõekspidamistega või hea tavaga ja Õpetajaid ja teisi õpilasi arvestav (ei lobise, ei nätsuta, ilma õpetajata ei proovi raskeid tantsulisi ja akrobaatilisi elemente).

5.4.1. Õpilasel on tunnis pikkade juuste puhul juuksed kinni.

6. POOLTE VAHELISED TEATED

6.1. Pool esitab teisele Poolele informatiivse sisuga teate telefoni või e-posti teel või läbi Kodulehekülje või Õpilase vahendusel.

6.1.1 Lapse haigestumisest või puudumisest  teatab teine Pool (vanem või hooldaja) koheselt Huvikoolile kirjalikus taasesitamine vormis. Kui  laps puudub haiguse tõttu 2 nädalat või rohkem,  siis  vaadatakse õppemaksu tasumine üle iga juhtumi puhul eraldi.

6.2. Poole poolt teisele Poolele esitatud teade loetakse esitatud korrektsetel kontaktandmetel, kui Pool ei ole teist Poolt eelnevalt teavitanud, et tema andmed on muutunud.

7. LEPINGU LÕPETAMINE JA ÕPILASE KOOLIST VÄLJA ARVAMINE

7.1. Leping lõppeb Õppeaasta lõppemisel.

7.2. Pooltel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada Poolte kokkuleppel.

7.3. Koolil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja ilma eelneva etteteatamiseta üles ütelda, juhul kui:
7.3.1. Klient on Õppemaksu või selle osa tasumisega viivituses rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
7.3.2. Õpilane rikub korduvalt Üldtingimuste punktis 5.4 sätestatud Õpilase kohustusi ja Kool on Klienti sellest teavitanud ning püüdnud Kliendiga Õpilase käitumist arutada, kuid sellele vaatamata on Õpilane pannud toime uue rikkumise.

7.4. Kliendil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda Õppeaasta kestel  põhjendatud mõjuvatel põhjustel.

Õppetegevus õppekavade alusel, mis on kinnitatud  Haridus ja Teaduministeeriumi poolt ja on kantud EHIS ´e registrisse. See annab lapsevanemale  õiguse saada maksusoodustust tasutud õppemaksude pealt.
Meelespea

Kui Õpilane on saanud Tantsukooli esinemiskostüümi, on tal kohustus tagastada kostüüm Tantsukooli 1 nädala jooksul peale esinemist.

Iga õppeaasta alguses on vajalik uuesti Tantsukooli registreerimine, kedagi automaatselt eelmisest õppeaastast üle ei kanta.